Opći uvjet najma

Tvrtka Euronautic d.o.o. (u daljnjem tekstu: HR) specijalizirana je za pružanje usluga aktivnog nautičkog odmora, te temeljem ovih općih uvjeta svojim korisnicima osigurava usluge višednevnog smještaja na plovilima u komercijalne svrhe za odmor i rekreaciju. .

EN jamči da su svi njegovi brodovi tehnički ispravni, stručno održavani, prikladni za plovidbu te posjeduju dozvolu ili certifikat o osposobljenosti za jahtu.

Osoba koja je potvrdila rezervaciju i izvršila uplatu akontacije (u daljnjem tekstu: Klijent) uspostavlja pravni odnos sa EN i potvrđuje poštivanje ovih općih uvjeta. Sve što je opisano u ovim uvjetima predstavlja zakonsku obvezu za Klijenta, kao i za EN. Ovi uvjeti su temelj za rješavanje sporova između Klijenta i EN.

Prilikom rezervacije, Klijent mora navesti podatke potrebne u postupku rezervacije.

CIJENA I UVJETI PLAĆANJA

Cijene usluga smještaja na brodu objavljene su u eurima (€) u trenutno važećem EN cjeniku. Za obračun računa za ugovorene usluge koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Uključuje porez na dodanu vrijednost u iznosu propisanom važećim propisima. EN zadržava pravo izmjene cjenika bez prethodne najave, a isti stupa na snagu danom objave na službenim stranicama tvrtke.

Navedene cijene uključuju tehnički ispravno, čisto plovilo s punim spremnicima goriva, korištenje plovila i njegove opreme, obvezno kasko osiguranje, osiguranje prema uvjetima pojedinačnih polica osiguranja za pojedina plovila, vez u matičnoj marini, te hrvatsku plovidbenu dozvolu .

Cijene smještaja na plovilima ne pokrivaju troškove marina tijekom najma, lučke pristojbe, troškove goriva, ostale potrepštine, parking i zdravstveno osiguranje posade. Cijene smještaja ne uključuju „paket“ putnog osiguranja: osiguranje od nezgode i bolesti tijekom putovanja, osiguranje od oštećenja ili gubitka prtljage ili dobrovoljno zdravstveno osiguranje."

Za potvrdu rezervacije chartera i ostvarivanje prava na cijene prema važećem cjeniku, Klijent uplaćuje akontaciju od 50% ukupne cijene chartera. Preostali iznos do cjelokupne vrijednosti chartera plaća se najkasnije četiri tjedna prije preuzimanja plovila, što klijentu ostavlja mogućnost da na vrijeme pripremi članove posade te uplati putno i zdravstveno osiguranje za pronalazak odgovarajućeg plovila, skiper, itd.

Klijent može preuzeti rezervirano plovilo samo ako je uredno izvršio sve potrebne uplate nakon procesa rezervacije, što dokazuje ispostavljenim računom od strane EN te pod uvjetom da je ispunio sve ostale uvjete i obveze utvrđene ovim općim uvjetima.

OTKAZ REZERVACIJE CHARTERA

U slučaju da Klijent želi otkazati potvrđenu rezervaciju plovila, to mora učiniti pisanim putem (e-mailom, faksom ili preporučenom poštom) na adrese EN navedene na službenim stranicama tvrtke.

Datum kada EN primi pisanu obavijest o otkazu je datum koji je osnova za obračun troškova otkaza, koji se vrši na sljedeći način:

 • Za otkazivanje do šest mjeseci prije početka najma EN naplaćuje 30% ukupne cijene. Preostali iznos vraća se Klijentu o njegovom trošku.
 • Za otkazivanje od 6 mjeseci do mjesec dana prije početka najma, EN naplaćuje 50% ukupne cijene. Preostali iznos vraća se Klijentu o njegovom trošku.
 • Za otkazivanje unutar mjesec dana prije početka najma, EN naplaćuje 100% ukupne cijene, pri čemu se u tom slučaju smatra da Klijent nije otkazao korištenje usluge te sukladno tome zadržava pravo uputiti drugu osobu na korištenje usluga.
 • Za otkazivanje nakon preuzimanja plovila EN zadržava 100% ukupne cijene i naplaćuje Klijentu sve troškove nastale otkazivanjem.

 

U slučaju da Klijent odustane od iznajmljenog plovila iu trenutku otkazivanja rezervacije jedino uspije pronaći zamjenskog Klijenta koji je spreman preuzeti njegova prava i obveze, EN naplaćuje Klijentu samo razliku između originalne ugovorene cijene i stvarne cijene. dogovoren s novim Klijentom.

EN ne preuzima odgovornost u slučaju promjena ili neizvršenja plaćenih usluga ili dijela usluga uslijed više sile (rat, pobune, štrajkovi, teroristički akti, izvanredni sanitarni uvjeti, elementarne nepogode, intervencije nadležnih tijela i dr.). ).

PREUZIMANJE BRODICA (PRIJAVA)

EN se obvezuje Naručitelju osigurati tehnički ispravan i potpuno opremljen brod s punim spremnikom goriva, čist i uredan te spreman za plovidbu.

Klijent ima bezuvjetnu obvezu položiti EN sredstva kao jamstvo za nadoknadu svih eventualnih gubitaka ili šteta tijekom korištenja plovila, čak i ako ih polica osiguranja ne pokriva. Uplata se vrši u gotovini, slipom kreditne kartice ili putem POS terminala s automatskom predautorizacijom.

Ukoliko Klijent iz bilo kojeg razloga ne želi ili nije u mogućnosti položiti obvezni gotovinski polog, EN zadržava pravo raskinuti ugovor o trošku Klijenta i zadržati cjelokupan iznos plaćen za usluge smještaja.

Polog se Klijentu vraća u cijelosti nakon što se predstavnik EN-a uvjeri da je plovilo vraćeno u dogovoreno vrijeme na dogovoreno mjesto, uredno i neoštećeno, s punim spremnicima goriva, te pod uvjetom da nema reklamacija trećih osoba, niti se očekuju. , protiv Klijenta u vezi s njegovim korištenjem plovila.

U slučaju krajnje nepažnje ili oštećenja plovila i/ili njegove opreme te gubitka dijelova plovila, Klijent snosi sve troškove. EN će zadržati iznos pologa nakon troška popravka i/ili troška kupnje opreme ili rezervnih dijelova plovila. Ako daljnji najam nije moguć zbog oštećenja i/ili gubitka opreme broda/opreme, EN će zadržati iznos depozita u skladu s izgubljenom dobiti.

Polog je obavezan i kada se plovilo iznajmljuje sa skiperom kojeg osigurava EN.

U slučaju da Klijent bez prethodne najave ne preuzme plovilo u roku od 48 sati nakon dogovorenog vremena prijave, EN je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor o isključivom trošku Klijenta, a Klijent nema pravo naknadno zahtjevi za naknadu.

Ako, iz bilo kojeg razloga koji se ne može pripisati višoj sili, EN nije u mogućnosti predati rezervirani brod Klijentu u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu, EN ima rok od 24 sata da Klijentu osigura drugi brod sličnih karakteristika. Pod uvjetom da EN to ne učini, Klijent je ovlašten raskinuti ugovor i ima pravo na punu naknadu plaćanja izvršenih EN-u. U slučaju da Klijent odluči čekati zamjensko plovilo izvan dogovorenog roka (24 sata), ima pravo na povrat iznosa u vrijednosti dnevnog korištenja plovila za dane u kojima nije mogao koristiti plovilo. brod (ugovorna kazna). Isključuje se odgovornost EN-a za bilo koji iznos veći od ugovorene cijene plovila, a Naručitelj se odriče prava na naknadu štete nastale zbog nemogućnosti isporuke ugovorenog plovila u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu.

Prilikom preuzimanja plovila (check-in) Klijent je dužan pažljivo pregledati i testirati stanje plovila i opreme te provjeriti da li je stvarno stanje inventara i opreme u skladu s postojećom prijavnom listom. Sve eventualne reklamacije podnose se pisanim putem prije početka putovanja. Eventualni prikriveni nedostaci plovila i/ili opreme koji nisu mogli biti poznati EN-u prilikom primopredaje plovila, kao i nedostaci i kvarovi nastali nakon primopredaje plovila, a koje EN nije mogao predvidjeti, ne daju pravo Naručitelju tražiti smanjenje cijene najma.

Nepodudarnost opreme i inventara s popisom inventara koji je Klijentu dostavljen prilikom rezervacije ne ovlašćuje Klijenta na bilo kakve odbitke od ugovorene cijene i ne predstavlja osnovu za naknadu štete - pod uvjetom da nije ugrožena sigurnost plovidbe.

Plovilo se predaje Klijentu sa svim valjanim dokumentima potrebnim za najam (dozvola, popis posade, koncesija...) i svim ostalim prilozima u mapi plovila (popis lučkih ispostava, benzinskih crpki...). Naručitelj je dužan sa svim primljenim dokumentima postupati s dužnom pažnjom te ih prilikom vraćanja broda neoštećene vratiti EN-u.

Ukoliko Klijent izgubi ili ošteti primljene dokumente ili bilo koji njihov dio tijekom najma, dužan je platiti 100 EUR na ime ugovorne kazne, koji će iznos biti naplaćen iz depozita, te srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan za obračun se uzima dan uplate.

Kvarovi, pogrešna snimanja instrumenata ili drugi problemi s opremom ili opremom ne daju pravo Klijentu odbiti check-in, prekinuti putovanje ili podnijeti financijska potraživanja – pod uvjetom da je moguća ispravna navigacija primjenom klasičnih metoda i ako brod i posada sigurnost jamči dobru navigaciju.

EN može odbiti predaju plovila u slučaju:

 • charter nije u potpunosti plaćen
 • klijent nije uplatio polog ili osiguranje istih
 • nedostaju ili su nedostatni potrebni dokumenti (nema putovnice (osobne iskaznice), dozvole za plovidbu odobrene od Ministarstva mora, dozvole za radio veze)
 • Ako se tijekom prijave ili probnog putovanja ispostavi da skiper nema potrebne kvalifikacije za ovaj zadatak.
 • Ukoliko Klijent želi produžiti smještaj na brodu, mora kontaktirati EN, vratiti se u dogovorenu luku i dobiti pismenu suglasnost EN za novo vrijeme i mjesto povratka broda. Ugovoreni čarter smatra se produljenim kada Klijent dobije pismenu suglasnost EN za produljenje korištene usluge.

VRAĆANJE BRODICA (ODJAVA)

Naručitelj je dužan vratiti plovilo u dogovoreno vrijeme, najkasnije do 9,00 sati zadnjeg dana ugovorenog korištenja plovila za smještaj putnika, u luci utvrđenoj ugovorom, čisto i uredno, s pun spremnik goriva; spreman za daljnju plovidbu, tj. u stanju kakvom se i pretpostavljalo. Klijent je dužan odnijeti smeće s plovila i ostaviti ga na za to predviđenom mjestu u marini.

Ako je iz bilo kojeg razloga daljnja plovidba tijekom najma nemoguća ili je prekoračenje dogovorenog vremena povratka neizbježno, Klijent mora kontaktirati EN i upravitelja baze za daljnje upute. Podaci o obavijesti moraju biti zabilježeni u brodskom dnevniku. Nepovoljni vremenski uvjeti nisu prihvatljiv razlog za odgodu povratka.

U slučaju kašnjenja, Klijent će platiti kaznu od 2% cijene najma za svaki sat kašnjenja do 12 sati. Za kašnjenje preko 12 sati od ugovorenog sata za odjavu, Klijent plaća dnevnu cijenu najma za svaki započeti kalendarski dan. Klijent snosi sve troškove nastale kašnjenjem na blagajni koje pretrpi EN. Odstupanja od ovog pravila moguća su samo uz prethodni dogovor između Naručitelja i EN-a.

U slučaju da se plovilo vrati u luku koja nije određena kao odredišna luka, EN ima pravo odmah prvo iz pologa naplatiti sve troškove nastale transferom plovila do dogovorene luke, kao i ugovorenu kaznu za kašnjenje. u iznosu od 2% cijene najma za svaki prekoračeni sat kao i sve naknade štete nastale tijekom transfera, ako ih polica osiguranja ne pokriva. Ako troškovi i kazna premašuju polog, Klijent je suglasan platiti odgovarajuću razliku odmah.

Prilikom povrata plovila (check-out) predstavnik EN-a provjerava opće stanje plovila i opreme te ga uspoređuje s inventarnom listom.

Eventualnu štetu ili gubitak Klijent je dužan prijaviti EN predstavniku. Ukoliko je došlo do oštećenja na podvodnom dijelu trupa ili ako postoji sumnja na takvo oštećenje, potrebno je izvršiti detaljan pregled plovila, roniocem ili dizalicom. EN određuje način pregleda, a Naručitelj snosi troškove.

Ukoliko Klijent tijekom najma pokuša prikriti štetu ili gubitak, dužan je platiti kaznu od 200 EUR i naknadu štete.

U slučaju da plovilo nije vraćeno s punim spremnikom goriva, kako je navedeno u kontrolnoj listi koju Naručitelj potpisuje prilikom primopredaje plovila, Naručitelju se naplaćuje gorivo, kao i usluga punjenja spremnika, do iznos od 100 EUR u bazi Biograd/100 EUR u bazi Pirovac.

Ako se plovilo vrati nečisto i neuredno, EN će naplatiti posebne troškove čišćenja i rukovanja iz pologa uzrokovane potrebom za unajmljivanjem usluga čišćenja.

OBVEZE NARUČITELJA

Klijent se obvezuje i izjavljuje:

EN dostaviti popis posade koji sadrži puna imena, adrese, datume rođenja, mjesta rođenja, nacionalnost, vrstu i broj identifikacijskog dokumenta i broj skiperske dozvole najkasnije tjedan dana prije početka najma.

Imati važeće putovnice. Troškove eventualnog gubitka ili krađe dokumenata tijekom korištenja plovila snosi Naručitelj.

Proučiti tiskani materijal koji se nalazi na brodu

Pažljivo rukovati svojim inventarom i opremom, a posebno ne rukovati plovilom pod utjecajem alkohola ili droga, te se ponašati odgovorno.

Za plovidbu unutar teritorijalnih voda Republike Hrvatske. Napuštanje hrvatskih teritorijalnih voda dopušteno je samo uz prethodnu pismenu suglasnost EN-a.

Navigirati samo u sigurnim vremenskim uvjetima, imati dobru vidljivost i izbjegavati opasna područja.

Prilagodite plovidbu vremenskim uvjetima i mogućnostima posade te ne dopustite nepotrebno opterećivanje jarbola, jedara i užadi.

Ne napuštati luke ili sidrišta u slučaju da je brod ili neki njegov vitalni dio oštećen i/ili nesiguran za plovidbu.

Ne napuštati luku ako su lučke vlasti zabranile plovidbu ili izdale zabranu plovidbe ili u slučaju nedovoljnih zaliha goriva.

Ne koristiti plovilo u komercijalne svrhe (prijevoz robe ili ljudi uz naknadu), profesionalni ribolov, školu jedrenja ili slične aktivnosti.

Ne iznajmljivati ili posuđivati plovilo trećoj strani.

Ne ukrcavati više ljudi nego što je plovilo registrirano, te ne dopuštati boravak na plovilu osobama koje nisu na popisu posade.

Ne sudjelovati u regatama ili utrkama bez prethodne suglasnosti EN.

Ne vući drugo plovilo i poduzeti sve moguće preventivne mjere kako bi se izbjegla situacija u kojoj bi plovilo bilo potrebno tegliti.

Suglasan je da se ugovor o najmu raskida ako se utvrdi da je bilo koji član posade prekršio važeći propis i/ili zakon Republike Hrvatske te da EN može slobodno raspolagati plovilom bez prava na naknadu od Klijenta. Nadalje, utvrđuje se da će EN biti oslobođen svake odgovornosti prema nadležnim tijelima budući da će Klijent i članovi posade snositi svu odgovornost za počinjene prekršaje i/ili kaznena djela pred nadležnim tijelima.

Preuzeti svu odgovornost i nadoknaditi sve troškove EN-u za koje se utvrdi da su uzrokovani radnjama ili propustima na strani Klijenta i članova posade i za koje EN materijalno i kazneno odgovara trećoj strani.

Odgovornost Klijenta za sve prekršaje plovidbe i drugih propisa počinjene tijekom najma ne prestaje završetkom najma.

U slučaju oštećenja plovila, nesreće ili loma, Klijent mora evidentirati događaje, odmah obavijestiti EN, podnijeti prijavu nezgode najbližoj lučkoj kapetaniji, te zahtijevati ovjeru od lučke kapetanije, liječnika ili drugog nadležnog tijela.

Odmah obavijestiti EN u slučaju bilo kakvog kvara na plovilu ili njegovoj opremi uzrokovanom istrošenošću. EN je dužan popraviti kvar u roku od 24 sata od primitka obavijesti. Ukoliko EN popravi kvar u roku od 24 sata, Klijent nema pravo na naknadu štete. Telefonski brojevi za hitne slučajeve za dojavu kvarova nalaze se u dokumentaciji plovila.

Ako plovilo mora ostati u luci zbog popravaka i događaja koji se ne mogu pripisati namjeri ili grubom nemaru EN-a, klijent nema pravo na bilo kakve zahtjeve ako popravak ne prelazi ¼ cijelog razdoblja najma. U suprotnom, Klijentu se mora nadoknaditi proporcionalno. Nema daljnjih nadoknada od strane EN-a po ovoj osnovi.

Pretpostavimo da postoji osnovana sumnja da je brod tijekom najma oštećen u podvodnom dijelu. U tom slučaju plovilo je potrebno navigirati do najbliže luke radi podvodnog pregleda plovila i po potrebi organizirati podizanje plovila na suho. Prijevoz plovila, podvodni pregled i podizanje plovila na kopno snosi isključivo Naručitelj.

EN-u u potpunosti nadoknaditi svu štetu prouzročenu njegovim nemarom ili propustom, a koja nije pokrivena osiguranjem i za koju EN odgovara trećoj strani.

U slučaju nestanka plovila i njegove opreme, nemogućnosti plovidbe, te u slučaju zapljene ili zapljene plovila ili mjera zabrane od strane države ili treće strane, Klijent mora odmah obavijestiti nadležna tijela i EN i zahtijevati presliku policijskog izvješća.

Preuzeti punu i isključivu odgovornost u slučaju zapljene plovila od strane nadležnih tijela zbog neodgovornih ili nezakonitih radnji posade (komercijalni ribolov, vađenje antikviteta s morskog dna, itd.) poduzetih tijekom najma plovila.

Snositi isključivu odgovornost za onečišćenje mora tijekom punjenja spremnika goriva ili odlaganja otpada izvan za to predviđenih mjesta.

Provjerite razinu ulja u motoru svaki dan. Štete i gubici uzrokovani nedovoljnom razinom ulja u motoru i ostale štete na pogonu nisu pokrivene osiguranjem plovila i snosi ih isključivo Klijent.

Uvoziti kućne ljubimce (pse, mačke, ptice itd.) samo uz prethodnu dozvolu EN-a. Kućni ljubimci nisu dopušteni na brodu. Moguće su iznimke uz prethodni dogovor.

Građansku i kaznenu odgovornost za radnje suprotne obvezama preuzetim ovim ugovorom snosi i preuzima isključivo Klijent i nakon isteka razdoblja korištenja usluga smještaja na plovilu.

EN zadržava pravo svu imovinsku i neimovinsku štetu pretrpljenu kršenjem gore navedenih obveza Klijenta i njegovih putnika naplatiti iz pologa. Ako polog ne pokriva svu štetu, Klijent odgovara za razliku između pretrpljene štete i iznosa uplaćenog/utrošenog na polog.

OBVEZE SKIPERA

Klijent koji preuzima ulogu skipera na plovilu mora posjedovati sva potrebna nautička znanja i vještine te valjanu GMDSS radiotelefonsku dozvolu. Ukoliko Klijent ne posjeduje potrebne dokumente, znanja i vještine, dužan je osigurati da brodom upravlja isključivo član posade koji ispunjava te uvjete.

EN može zatražiti od klijenta ili skipera da pokažu svoje znanje i vještine na moru u prisutnosti predstavnika EN-a. Vrijeme utrošeno na ovo testiranje uračunava se u razdoblje korištenja plovila za potrebe smještaja.

Ukoliko tijekom testiranja predstavnik EN-a utvrdi da Klijent ili skiper predložen od strane Klijenta ne posjeduje odgovarajuće znanje, iskustvo i/ili važeće dozvole za plovidbu, EN može imenovati profesionalnog skipera da se pridruži posadi, uz dodatne troškove , prema važećem cjeniku. Ukoliko Klijent ne prihvati imenovanog skipera, EN ima pravo Klijentu zabraniti isplovljavanje s plovilom, raskinuti ugovor o vlastitom trošku Klijenta i zadržati puni uplaćeni iznos. Klijent nema pravo na povrat novca.

Ako Klijent unaprijed zna da će trebati usluge skipera, treba obavijestiti EN prilikom rezervacije.

OSIGURANJE PLOVILA

Osiguranje plovila pokriva štetu nanesenu trećoj osobi i od strane treće osobe (obvezno osiguranje). Plovilo ima i kasko osiguranje u iznosu prijavljene vrijednosti plovila od rizika navedenih u polici osiguranja. Prema uvjetima osiguranja, kasko osiguranje pokriva štetu veću od iznosa pologa, ali ne i namjernu štetu ili štetu nastalu krajnjom nepažnjom.

EN nije odgovoran za gubitak i/ili oštećenje imovine Klijenta i posade ili trećih osoba, koja se drži na brodu u službenom EN vozilu ili EN uredu. Uplatom akontacije i prihvaćanjem općih uvjeta najma, Klijent se odriče bilo kakvih prava na naknadu od strane EN-a u vezi s gubitkom i/ili oštećenjem osobnog posjeda i/ili posjeda trećih osoba.

Sva šteta i/ili gubici moraju se prijaviti EN-u odmah nakon njihovog nastanka. U slučaju veće štete ili kada je uključeno više plovila, nezgodu je potrebno prijaviti nadležnim lučkim vlastima, te zatražiti odgovarajuću dokumentaciju koja će biti predana osiguravatelju. Postoji mogućnost da šteta pokrivena policom osiguranja, koja nije uredno i na vrijeme prijavljena EN-u, nadležnim tijelima i osiguravatelju, te za koju ne postoji sva potrebna dokumentacija, neće biti priznata od strane osiguravatelja. U tom slučaju, Klijent je isključivo odgovoran za štetu.

U slučaju oštećenja plovila, klijent je dužan pokriti sve troškove prema uvjetima kasko osiguranja, ali samo do iznosa jamčevine. Cijene štete na brodu i/ili opremi nastale nemarom i/ili gubitkom jednog ili više dijelova opreme u cijelosti snosi Naručitelj.

Jedra nisu osigurana. Naručitelj snosi troškove eventualne štete. Odgovornost klijenta je isključena samo ako je oštećenje jedra uzrokovano normalnim trošenjem ili lomljenjem jarbola.

Oštećenje motora uzrokovano nedovoljnom količinom ulja nije pokriveno osiguranjem, a Klijent snosi sve troškove nastale oštećenjem motora.

ŠTETE I KVAROVI TIJEKOM KORIŠTENJA USLUGA SMJEŠTAJA

Sva oštećenja i nedostatke koji nastanu na brodu dok je klijent odgovoran (tijekom korištenja usluge smještaja) a koji nisu vezani uz amortizaciju broda snosi gost osobno. Prije bilo kakvog popravka ili kupnje, Naručitelj je dužan odmah kontaktirati EN i dogovoriti tehničku opravdanost popravka i način plaćanja.

Sva oštećenja i kvarovi koji nastanu na plovilu dok su pod odgovornošću Klijenta, a koji su povezani s amortizacijom plovila, pokriveni su EN-om. Prije bilo kakvog popravka, Naručitelj je dužan s EN-om dogovoriti tehničku i financijsku opravdanost popravka. Klijent plaća račun na licu mjesta i dužan ga je čuvati kako bi EN mogao izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti prilikom odjave.

Naručitelj mora obavijestiti EN o svakom lomu i oštećenju odmah nakon njegovog nastanka, bez obzira na uzrok. EN će Naručitelja uputiti u način izvođenja potrebnih radova i/ili zamjene opreme. Neovlaštene popravke i zamjene opreme u cijelosti će platiti Klijent.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba pri obradi osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ ( Opća uredba o zaštiti podataka), EN u cijelosti primjenjuje načela navedene Uredbe (u daljnjem tekstu: Uredba).

Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati („ispitanik”); osoba koja se može identificirati može se identificirati, izravno ili neizravno, posebno pozivanjem na identifikacijski broj ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za njezin fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet.

EN tijekom svog djelovanja prikuplja, koristi, prenosi i obrađuje osobne podatke svojih kupaca, zaposlenika, poslovnih partnera i drugih osoba koje je moguće identificirati izravno ili neizravno (u daljnjem tekstu: ispitanici).

Ovisno o prirodi zajedničkog poslovnog odnosa ili drugim vrstama povezanosti, EN može raspolagati različitim osobnim podacima nositelja podataka. To uključuje podatke o identifikaciji i kontaktu, financijske podatke, podatke o transakcijama, podatke o ugovorenim uslugama i proizvodima, račune, korespondenciju upućenu EN-u i dokumentirane podatke (npr. preslike osobnih iskaznica, putovnica, profesionalne kvalifikacije, kreditne kartice itd.) kao i javno dostupni podaci.

EN obrađuje osobne podatke i smije ih koristiti samo u svrhu u koju su prikupljeni. Obrada osobnih podataka dopuštena je samo ako i u mjeri u kojoj se primjenjuje barem jedno od sljedećih načela:

• Obrada podataka nužna je za poštivanje zakonskih obveza kojima EN podliježe;

• Obrada podataka je nužna za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik strana ili za poduzimanje specifičnih radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora unutar područja djelovanja EN-a;

• Obrada podataka potrebna je za legitimne poslovne interese EN-a ili treće strane osim ako su ti interesi premašeni većim interesima ili temeljnim pravima i slobodama ispitanika koji zahtijevaju zaštitu svojih podataka.

• Ispitanik je dao izričit pristanak za obradu podataka.

EN se obvezuje da će osobne podatke obrađivati zakonito, pošteno i transparentno za nositelja podataka, da će ih prikupljati u jedinstvene, izričite i legitimne svrhe, te da ih neće dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Podaci se neće dalje obrađivati u svrhe arhiviranja u javnom interesu, znanstvenih ili povijesnih istraživanja te u statističke svrhe.

Podaci koje EN zakonito obrađuje prikupljaju se od ispitanika tijekom uspostavljanja i tijeka poslovnog odnosa, tijekom razgovora s nositeljem podataka u uredu agencije, tijekom korištenja web stranice EN, iz elektroničkih poruka, pisama i dr. dokumenata, prilikom sklapanja ugovora o radu sa zaposlenicima EN-a i pri obavljanju drugih poslova za koje je EN ovlašten.

U slučajevima kada osobni podaci nisu primljeni izravno od ispitanika, EN se obvezuje pružiti subjektu podataka dodatne informacije o kategorijama osobnih podataka o kojima se radi, izvoru osobnih podataka i dolaze li iz javno dostupnih izvora.

Prethodno navedeni podaci bit će otkriveni nositelju podataka u razumnom vremenskom roku, ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja.

U određenim slučajevima, EN može zatražiti privolu nositelja podataka za obradu njegovih podataka u određene svrhe. Kada se podaci ispitanika obrađuju na temelju njegove privole, ispitanik ima pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njenog povlačenja. Bit će jednako lako povući se kao i dati pristanak.

Temeljna prava subjekata čiji se osobni podaci obrađuju uključuju sljedeće:

Pravo na informiranost o prikupljanju i svakoj daljnjoj obradi osobnih podataka;

Pravo na povlačenje privole za obradu osobnih podataka i traženje prestanka obrade osobnih podataka;

Pravo na uvid u osobne podatke sadržane u zbirkama podataka;

Pravo na ispravak, dopunu ili brisanje osobnih podataka sadržanih u zbirkama podataka ako su ti podaci netočni ili nepotpuni;

Pravo na protivljenje obradi podataka u marketinške svrhe;

Pravo na prigovor nadležnom regulatornom tijelu;

Pravo na prigovor na prikupljanje i obradu osobnih podataka, u kojem slučaju EN više ne može obrađivati podatke osim ako dokaže uvjerljive legitimne osnove za obradu propisane Uvodnom uredbom ili povoljnijim zakonskim propisima Republike Hrvatske, da prekoračiti interese, prava i slobode ispitanika; ili ako je daljnja obrada podataka potrebna za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ispitanik zadržava pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja, a voditelj obrade mora brisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od uvjeta propisanih člankom 17. Uredbe („pravo na zaborav ”) je ispunjen.

Pretpostavimo da EN ima na raspolaganju izričit i dobrovoljan pristanak nositelja podataka. U tom slučaju mogu koristiti osobne podatke kako bi informirali subjekte podataka o svojim proizvodima, uslugama i ponudama koje smatraju potencijalno bitnim ili uzbudljivim za njih. EN dopušta subjektu podataka da u bilo kojem trenutku zatraži prekid marketinške korespondencije.

EN mora čuvati podatke subjekta prema posebnim zakonskim propisima koji se odnose na zaštitu određenih kategorija podataka na dulje ili kraće razdoblje.

U skladu sa svojim objektivnim mogućnostima EN poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurala potrebnu zaštitu osobnih podataka. Ove mjere odnose se na računala (poslužitelje i radne stanice), mreže i komunikacijske veze te aplikacije.

U obradu podataka uključeni su samo ovlašteni EN djelatnici upoznati sa zahtjevima povjerljivosti podataka. Zabranjeno im je koristiti podatke u osobne svrhe ili ih učiniti dostupnima neovlaštenim osobama. Zaposlenici čiji pristup takvim podacima nije nužan za obavljanje radnih zadataka također se u ovom kontekstu smatraju neovlaštenim stranama. Obveza povjerljivosti vrijedi i nakon prestanka radnog odnosa.

Prema zakonskim odredbama navedenim u Uredbi, svaki nositelj podataka koji može imati upit o tome kako EN koristi njihove podatke ili koji želi uložiti prigovor na obradu osobnih podataka može kontaktirati EN u pisanom obliku na službenu adresu uredu tvrtke ili putem javne, službene e-mail adrese tvrtke booking@euronautic.hr. EN se obvezuje u najkraćem mogućem roku odgovoriti na svaki prigovor ili upit koji se odnosi na osobne podatke osobe koja podnosi upit/prigovor.

PRIGOVORI

Svaki Klijent ima pravo na prigovor ako smatra da su usluge EN-a nepotpune i/ili da nisu izvršene na kvalitativni način. Putnik može zahtijevati razmjeran povrat samo ako pri odjavi, najkasnije u roku od sedam dana, podnese pisani prigovor sa svom potrebnom dokumentacijom. Pismeni prigovor moraju potpisati obje strane – Klijent i predstavnik EN-a. Naknadno zaprimljene ili nepotpuno dokumentirane reklamacije EN neće razmatrati.

EN je dužan dostaviti pisano rješenje na zaprimljeni prigovor u roku od 15 dana od primitka. EN može odgoditi rok za rješavanje prigovora za dodatnih sedam dana uz prethodnu pismenu suglasnost Naručitelja, i to radi prikupljanja informacija i provjere prigovora s izravno ili neizravno uključenim osobama.

Klijent se odriče prava na posredovanje bilo koje druge strane, arbitražu Udruge hrvatskih putničkih agencija, odvjetničku instituciju ili objavu informacija u medijima dok EN ne donese rješenje po prigovoru.

Maksimalna naknada po prigovoru može iznositi reklamirani dio usluga i ne može uključivati već pružene usluge ili ukupni iznos najma. Time se isključuje pravo Naručitelja na naknadu nematerijalne štete.

Naručitelj ne može EN smatrati odgovornim za nepovoljne klimatske uvjete, čistoću i temperaturu plovidbenih odredišta i druge slične situacije i događaje koji mogu izazvati nezadovoljstvo Klijenta, a nisu dio kvalitete iznajmljenog plovila (npr. onečišćeno more, loše vrijeme, loše uređene plaže, gužve, krađa ili oštećenje imovine članova posade, itd.).

POPUSTI

U slučaju istovremenih ponuda, popusti se ne zbrajaju. Popusti ne vrijede za last minute ponude.

PRAVNI UVJETI

Ako Klijent nije zadovoljan EN-ovim rješenjem i ne može postići razuman dogovor s EN-om, ima pravo na sudsku arbitražu. Za ovakve slučajeve i druge sporove između Klijenta i EN-a ugovara se nadležnost suda u Zagrebu, primjenom hrvatskog prava.

Ovi uvjeti stupaju na snagu danom objave na službenim stranicama društva te se danom objave smatraju dostupnim svim trećim osobama.

Sve izmjene i dopune ovih općih uvjeta moguće su i važeće samo u pisanom obliku.

Prihvaćanjem rezervacije i uplatom dogovorene cijene, Klijent prihvaća gore navedene uvjete poslovanja, bilo da ih je pročitao ili protumačio. Ovi Opći uvjeti i navigacijski priručnici isključuju sve prethodne odredbe i uvjete i navigacijske priručnike.

Ovi Opći uvjeti obvezuju sve Klijente bez iznimke, bez obzira da li su rezervaciju prihvatili direktno preko EN ili ovlaštenog posrednika. Nitko se ne može pozivati na činjenicu da mu ovi Opći uvjeti nisu bili poznati i/ili protumačeni.

DODATAK

ZAPOŠLJAVANJE PROFESIONALNOG SKIPERA

Ukoliko je naručitelj angažirao profesionalnog skipera za plovilo koje se inače iznajmljuje kao ''bareboat'' plovilo, a Euronautic je osigurao profesionalnog skipera, angažirani skiper ima funkciju zapovjednika plovila i preuzima sve dužnosti i odgovornosti naručitelja, što vezane su uz obavezno posjedovanje svih važećih dozvola (putovnica (osobna iskaznica), dozvola za upravljanje brodicom prihvaćena od strane Ministarstva mora, dozvola za VHF/GMDSS).

Ugovor se mora sklopiti direktno između klijenta i unajmljenog skipera plovila, kao i oblik i način plaćanja. Euronautic je dužan dostaviti dostavljeni kontakt skipera.

Unajmljeni skiper je dužan poštivati sve OBVEZE KLIJENTA iz ovih Općih uvjeta radi osiguranja sigurne plovidbe i zaštite plovila i osoba na plovilu.

Klijent je dužan poštivati sve odluke unajmljenog skipera plovila u pogledu određivanja rute i prilagođavanja rute vremenskim uvjetima. Također, klijent je dužan osigurati prehranu za unajmljenog skipera za cijelo vrijeme trajanja najma.

Za plovila iznajmljena sa skiperom nije moguće osigurati polog izravno kod Euronautica.

Unajmljeni skiper preuzima potpunu odgovornost za sigurnu plovidbu i sigurnost plovila i ljudi na njemu te je samostalno odgovoran za sve štete nastale plovidbom. U navedenom slučaju iz ovog članka, Putnik odgovara za štetu nastalu njegovim neposrednim djelovanjem ili djelovanjem drugih putnika u zrakoplovu.

Preporučljivo je ne plaćati unajmljenog skipera prije odjave plovila.

U slučaju bilo kakvog spora, Euronautic nije dužan osigurati novog skipera.

Euronautic nije odgovoran za odnos između klijenta i unajmljenog skipera.

 

Prijavite se na newsletter

Prijavite se na naš newsletter i budite prvi koji će saznati najnovije ponude.

  1. Euronautic d.o.o posebnu brigu i pažnju posvećuje zaštiti Vaših podataka. Detaljni propisi o korištenju i obradi vaših podataka opisani su u našoj Politici privatnosti .

Kontaktirajte nas sada

 

Naša web stranica koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo

Nastavkom pregledavanja naše web stranice slažete se s korištenjem kolačića koji nam pomažu da vam pružimo dobro korisničko iskustvo na našoj web stranici. Koristimo Google Analytics za vlastite analitičke svrhe i on u tu svrhu instalira kolačiće ( brisanje GA kolačića ). Više o kolačićima.

SLAŽEM SE